mapa strony kontakt

O fundacji

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA została powołana do życia w marcu 2005 roku przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka. Za jej pośrednictwem Śnieżka realizuje ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności firmy.Już osiem miesięcy od powołania, działalność w sferze pożytku publicznego pozwoliła fundacji otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
W ciągu całego okresu działalności fundacji zostały powołane do życia programy adresowane m.in. do dzieci chorych, pokrzywdzonych przez los, osieroconych, potrzebujących wsparcia dla rozwoju swoich talentów. Nie ma chyba przesady w tym, że program fundacji napisało i pisze życie. Najważniejsza zasada działania fundacji to być tam, gdzie potrzebna jest pomoc, być z tymi, którzy jej oczekują. Idea wyrównywania życiowych szans ludzi pokrzywdzonych przez los stanowi przesłanie dla wszelkich działań i inicjatyw fundacji.
Głównym celem Fundacji Śnieżki "Twoja Szansa" jest edukacja, oświata i wychowanie w szczególności pomoc dzieciom i młodzieży, stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju poprzez działalność społeczną edukacyjną, kulturalną, sportową, a także ochrona zdrowia i działanie na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Dzisiaj, po dziesięciu latach istnienia fundacji, jej działalność mocno wpisała się w  lokalny ruch niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Dzięki staraniom zarządu, fundatora oraz uprzejmości darczyńców udało się pomóc wielu potrzebującym, w tym osobom fizycznym, szkołom, przedszkolom, klubom sportowym, ośrodkom, instytucjom i organizacjom dobroczynnym i charytatywnym.

Szczególną inicjatywą fundacji jest program pomocy stypendialnej, którego celem jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, wyróżniających się w nauce oraz umożliwienie im szeroko pojętej edukacji oraz rozwoju intelektualnego. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla tych uczniów i studentów, którym warunki materialne uniemożliwiają podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej lub uczelni wyższej.
 

Na uwagę zasługuje fakt, iż zarówno członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia. Całość kwot pieniężnych przekazanych na rzecz Fundacji przez darczyńców, wykorzystywana jest na działalność statutową organizacji. Wszelkie koszty administracyjne finansowane są z darowizn pochodzących od fundatora FFiL Śnieżka SA
 

 

drukuj top home

Dane do przelewu lub wpłaty:

Fundacja Śnieżki "Twoja Szansa"
ul. Dębicka 44
39-207 Brzeźnica,
Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Dębica,

nr konta: 23 8642 1139 2013 3902 8554 0001

KRS 0000231088

Realizacja: Ideo

Powered by: CMS Edito

facebook